คลิป เสริมภูมิคุ้มกันให้อยู่รอด กับ สภาวะ Covid-19

โดย นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ และ ภญ.กัญญนันทน์ สุขจิตร 2 ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ และ สุขภาพ

https://www.facebook.com/SuccessmoreBeing/videos/568423667362555/